AVB SISTEME va prezinta actele normative ce reglementeaza domeniul sistemelor de securitate !

Unde gasiti normativele I18 ?

Editura ARTENCO BUCURESTI S.R.L. va ofera mai multe normative si reglementari tehnice printre care si normativele I18/1/2001; I18/2/2002.
Tel/Fax: (021)2527428; 2524840; 6426762, site: www.artenco.ro

 

Lege nr. 333 din 08/07/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 22/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

... Art. 28. - (1) Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare Ómpotriva efractiei Ón locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si Ón locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele ce vizeaza masurile prevazute la alin. (1) se avizeaza de catre institutiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protectia informatiilor clasificate.

... Art. 31. - Se interzice comercializarea, Ón orice mod, a mijloacelor de alarmare Ómpotriva efractiei, a mijloacelor de protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora fara prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tara, a standardului national sau international si fara precizarea clasei de siguranta Ón care se Óncadreaza, conform normelor europene.

... Art. 58. - Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si Óntretinere a sistemelor de alarma Ómpotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu Ónchisoare de la 6 luni la 3 ani.

H.G. Nr.1010 din. 10.08.2004 - NORMELE TEHNICE care trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor tehnice de protectie si de alarmare Ómpotriva efractiei

... Art.4 - Sunt supuse avizarii proiectele sistemelor de alarmare destinate: unitatilor financiar-bancare, institutiilor de interes public, cazinourilor, caselor de schimb valutar si amanet, spatiilor comerciale mari, magazinelor de arme si munitii, statiilor de comercializare a produselor petroliere, detinatorilor de produse ori substante toxice, unitatilor speciale si altor obiective cu aglomerari de persoane ori valori Ónsemnate.

Lege nr. 307 din 12/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 privind apararea Ómpotriva incendiilor

... Art. 51. - (1) Proiectarea, executarea, verificarea, Óntretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de aparare Ómpotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, de verificare, Óntretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii Ómpotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata de ministrul administratiei si internelor si publicata Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

... SECTIUNEA a 6-a: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei,utilizatorului si salariatului
Art. 19. - Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:
a)...
b) ...
..
..
i) sa asigure utilizarea, verificarea, Óntretinerea si repararea mijloacelor de aparare Ómpotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

ORDIN Nr. 252 din 19 iulie 2007

Metodologie din 19/07/2007, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 27/08/2007, de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, Óntretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare Ómpotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, Óntretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii Ómpotriva incendiilor

I18/1/2001

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

I18/2/2002

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri

| Harta site | Contact | ©2008 Viorel Boldici